Skip to main content

THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 
THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện và Xây dựng việt Nam (MCK: MCG) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung sau:
1. Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Green Office, Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:
Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 13/3/2020.
4. Nội dung chính của Đại hội:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
- Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
- Các vấn đề khác.
5. Tài liệu Đại hội: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 29/5/2020.
6. Đăng ký tham dự Đại hội:
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng: Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và gửi thư/fax/email/điện thoại về Công ty trước 16h30' ngày 11/6/2020.
* Liên hệ: PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
- Điện thoại: 0981.507687 / 024.22138518
- Fax: 024.38691568
- Email: vanphong@mecojsc.vn.
* Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:
- Nơi nhận: PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
- Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà Green Office, Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

 Ghi chú:
Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mới/Giấy xác nhận tham dự Đại hội (bản chính), CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.
Trân trọng!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Bình