Skip to main content

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010

Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam báo cáo tài chính quý 3 năm 2010


Báo cáo gồm có:

1. Báo cáo tài chính tóm tắt
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính