Skip to main content

MCG Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2015

               Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam xin thông báo về việc
Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

1. Đơn vị kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI.

2. Nội dung:

a. Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (bao gồm: Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất).

b. Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần Thủy điện An Pha.

3. Hợp đồng kiểm toán số: 63/2015/HĐKT-CPA HANOI ký ngày 09/7/2015.


Tài liệu đính kèm: