Skip to main content

Ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung

Căn cứ Quyết định số 109 / 2011/ QĐ - SGDHCM ngày 22 / 7/ 2011 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung với các thông tin sau:
0
         - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
         - Mã chứng khoán: MCG
         - Mệnh giá:         10.000 đồng (mười nghìn đồng)
         - Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 2.910.000 cổ phiếu 
                              (Hai triệu chín trăm mười nghìn cổ phiếu)
         - Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 29.100.000.000 đồng 
                              (Hai mươi chín tỷ một trăm triệu đồng)
         - Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 57.510.000 cổ phiếu 
                              (Năm mươi bảy triệu năm trăm mười nghìn cổ phiếu)
         - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 575.100.000.000 đồng
                              (Năm trăm bảy mươi lăm tỷ một trăm triệu đồng) 
         - Ngày giao dịch chính thức: 02/08/2011.