Skip to main content

TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016

 Ngày 16/3/2016 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã có Thông báo số 42/TB-MECO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:


THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2016)

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tên giao dịch : Vietnam Mechanization Electricfication and Construction Joint Stock Company
Trụ sở chính         : Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại   : 04.22138518 / 04.38694773           Fax: 04.38691568
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
- Tên chứng khoán                   : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng
Việt Nam
- Mã chứng khoán          : MCG
- Loại chứng khoán        : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch       : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch               : HOSE
- Loại chứng khoán        : Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2016.
1. Lý do, mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các vấn đề khác.
                                                                                   NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                                                                         CHỦ TỊCH HĐQT

 

                                                                                                                     Nguyễn Ngọc Bình