Skip to main content

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

Căn cứ nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ, công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 5.460.000 cổ phiếu, tương đương 10% của tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Nguồn vốn mua lại: Từ nguồn vốn thặng dư và lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2010
- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 03/3/2011 đến 06/5/2011
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.