Skip to main content

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - MCG

                                                                      THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với những nội dung sau:

1. Thời gian  : 08h00’ ngày 14 tháng 3 năm 2015

2. Địa điểm   : Hội trường - MECO COMPLEX - Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

- Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 27/01/2015.

4. Nội dung chính của Đại hội:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014
- Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Các vấn đề khác

5. Tài liệu Đại hội: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 14/02/2015.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng: Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Gửi các hồ sơ liên quan đến việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu của Công ty) và gửi thư/fax về Công ty trước 17h00’ ngày 13/3/2015.- Liên hệ: Ms. Đàm Thị Bích Ngọc.          Ms. Nguyễn Thị Thu Thanh.
Điện thoại      : (04) 22138518 / (04) 38694773.    Fax: (04) 38691568
Email              : vanphong@mecojsc.vn

- Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:
Người nhận    : Đàm Thị Bích Ngọc - Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
Địa chỉ           : Tầng 15 - Tòa nhà Văn phòng - MECO COMPLEX - Ngõ 102 Đường Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp/Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Bình

 

Tài liệu Đại hội:
1. Thư mời
2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội
3. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS
4. Chương trình ĐHCĐ
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
7. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS
8. Tờ trình các vấn đề tại Đại hội

Ghi chú: Các tài liệu này có thể được thay đổi theo diễn biến của Đại hội