Skip to main content

TB về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ Đông năm 2017
 THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2017)

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tên giao dịch : Vietnam Mechanization Electricfication and Construction Joint Stock Company
Trụ sở chính         : Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại   : 04.22138518 / 04.38694773           Fax: 04.38691568
Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
- Tên chứng khoán                   : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng
Việt Nam
- Mã chứng khoán          : MCG
- Loại chứng khoán        : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch       : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch               : HOSE
- Loại chứng khoán        : Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/3/2017.
1. Lý do, mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các vấn đề khác.
Trân trọng!
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC BÌNH