Skip to main content

Thông tin chung

Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo giao dịch cổ phiếu LGL như sau:
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
Căn cứ Quyết định số 109 / 2011/ QĐ - SGDHCM ngày 22 / 7/ 2011 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung với các thông tin sau:
Công ty CP Cơ điện và Xây dưng Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông, về việc lưu ký Cổ phiếu bổ sung được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi (đợt 2 tháng 6/2011) như sau:
Ngày 16/6/2011 MCG chuyển đổi 291.000 trái phiếu thành cổ phiếu.
Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo đến trái chủ về việc trả lãi trái phiếu chuyển đổi và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông từ 2 đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009 như sau: