Skip to main content

Ban lãnh đạo Công ty

1. Hội đồng quản trị:


1.1. Chủ tịch HĐQT:
- Ông Nguyễn Ngọc Bình
 
1.2. Thành viên HĐQT:   
- Ông Nguyễn Văn Huyên
- Ông Nguyễn Ngọc Hưng
- Ông Trần Hải Anh

2. Ban điều hành:


2.1. Tổng giám đốc:                   
- Ông Trần Hải Anh
 
2.2. Phó Tổng giám đốc:
- Ông Nguyễn Văn Huyên - Phó TGĐ, Giám đốc Khối Xây lắp
Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó TGĐ, Kế toán trưởng
- Ông Ngô Tuấn Anh - Phó TGĐ, Giám đốc Khối Cơ điện
- Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó TGĐ

3. Ban Kiểm soát:


3.1. Trưởng Ban kiểm soát:
- Bà Nghiêm Thị Mai Hoa
3.2. Thành viên:                                
- Ông Nguyễn Tiến Hiền
- Bà Hoàng Thị Kim Anh