Skip to main content

MCG công bố thông tin kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Ngày 19/4/2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Mã CK: MCG) đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020:
- Họ và tên: Đỗ Quang Tuấn
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 19/3/1969
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - chuyên ngành Tài chính công nghiệp.

MCG xin thông báo để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng!