Skip to main content

MCG - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 NGÀY 12/6/2020

 
NGÀY 12/6/2020, CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (MCK: MCG) ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU 05 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ 03 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GỒM CÁC ÔNG BÀ CÓ TÊN SAU:

* HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
1. ÔNG NGUYỄN NGỌC BÌNH - CHỦ TỊCH HĐQT
2. ÔNG TRẦN HẢI ANH - THÀNH VIÊN HĐQT
3. ÔNG NGUYỄN VĂN HUYÊN - THÀNH VIÊN HĐQT
4. ÔNG ĐỖ QUANG TUẤN - THÀNH VIÊN HĐQT
5. ÔNG TRẦN NGỌC CHIẾN - THÀNH VIÊN HĐQT

* BAN KIỂM SOÁT:
1. ÔNG HOÀNG MẠNH TUẤN - TRƯỞNG BKS
2. BÀ HOÀNG THỊ KIM ANH - THÀNH VIÊN BKS
3. BÀ ĐINH THỊ VÂN - THÀNH VIÊN BKS

DƯỚI ĐÂY LÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020:
- NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020: XEM TẠI ĐÂY
- BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020: XEM TẠI ĐÂY