Skip to main content

MECO thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha

 Ngày 19/9/2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) ra quyết định thay đổi người đại diện phần vốn góp của MECO tại Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha, cụ thể:
1. Người đại diện phần vốn góp cũ:
- Ông Nguyễn Bình Dương: đại diện 75% phần vốn góp của MECO tại Anpha
- Bà Ninh Thị Luân: đại diện 15% phần vốn góp của MECO tại Anpha
- Ông Phạm Hồng Sáng: đại diện 10% phần vốn góp của MECO tại Anpha
2. Người đại diện phần vốn góp mới:
- Ông Nguyễn Ngọc Bình: đại diện 85% phần vốn góp của MECO tại Anpha
- Bà Ninh Thị Luân: đại diện 15% phần vốn góp của MECO tai Anpha

(Quyết định được đính kèm)