Skip to main content

TB ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
- Tên chứng khoán: Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
- Mã chứng khoán: MCG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/3/2020
- Lý do, mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nội dung:
1. TB số 25/TB-MECO thông báo về ngày ĐKCC: xem tại đây
2. NQ số 01/2020/NQ-HĐQT: xem tại đây