Skip to main content

THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THƯ MỜI
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM.
Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung sau:
1. Thời gian    : 08h00’ ngày 22 tháng 4 năm 2021
2. Địa điểm     : Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Green Office, MECO COMPLEX
                        - Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:
Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 18/3/2021.
4. Nội dung chính của Đại hội:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020
- Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2021
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Thông qua các nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
- Các vấn đề khác.
5. Tài liệu Đại hội: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 29/3/2021.
6. Đăng ký tham dự Đại hội:
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trước Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội qua đường bưu điện/fax/email/điện thoại về Công ty.
- Liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính
Điện thoại        : 0981.507687 / (024) 38694773 / (024) 22138518.   Fax: (024) 38691568
Email               : vanphong@mecojsc.vn.
- Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:
Nơi nhận         : Phòng Tổ chức - Hành chính
 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.
Địa chỉ             : Tầng 7 - Tòa nhà Green Office - MECO COMPLEX
- Ngõ 102 Đường Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.
Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời / Giấy xác nhận tham dự Đại hội / Giấy ủy quyền tham dự Đại hổi (nếu có), CMND / hộ chiếu (bản chính) để làm thủ tục đăng ký.