Skip to main content

MCG - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2013

 

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với những nội dung sau:

1. Thời gian  : 08h00’ ngày 24 tháng 4 năm 2013

2. Địa điểm   : Hội trường tầng 3 -  Tòa nhà Ocean Park

                        - Số 1 Đào Duy Anh , Đống Đa, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 14/3/2013

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012

- Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

- Các vấn đề khác

5. Tài liệu Đại hội: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 08/4/2013.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty) và gửi thư/fax về Công ty trước 17h00’ ngày 23/4/2013.

- Liên hệ: Ms. Đàm Thị Bích Ngọc

Điện thoại      : (04) 22138518.                  Fax: (04) 38691568

Email              : vanphong@mecojsc.vn

- Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:

Người nhận    : Đàm Thị Bích Ngọc - Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Địa chỉ           : Số nhà 56 - ngõ 102 Đường Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội

7. Những vấn đề lưu ý:

- Tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp/Giấy ủy quyền, CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng!


 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Bình

Các tài liệu gửi kèm:
1. Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội
2. Chương trình Đại hội
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo của Ban điều hành
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát
6. Quy định bầu bổ sung TV Ban Kiểm soát
 - Mẫu biểu kèm theo mục 6.
7. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS
8. Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại Đại hội