Skip to main content

Thông tin chung

Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam báo cáo tình hình quản trị Công ty quý 4 năm 2011.
Ngày 18/01/2012 Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam công bố việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCK:MCG) thông báo hủy giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
MCG báo cáo tình hình quản trị Công ty quý III/2011
Ngày 21/9/2011, Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã họp và nhất trí thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.