Skip to main content

Thông tin chung

MCG công bố Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2011 tại hội trường Tòa nhà Ocean Park – số 1 Đào Duy Anh – Hà Nội Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCK: MCG) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2011. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty, Đại diện công ty Kiểm toán A&C, các Đại biểu và Cổ đông công ty, cùng sự tham dự của các phóng viên cơ quan báo chí truyền thông Nhà nước.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
MCG trả cổ tức đợt 2 năm 2010
Căn cứ Quyết định số 265 / 2010 / QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2010 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung với các thông tin
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 70/2009/GCNCP-VSD đối với 35.800.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng năm 2010 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán: MCG)