Skip to main content

Thông tin chung

Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông sở hữu chứng khoán chưa lưu ký (gồm: cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu, người lao động đã đặt mua cổ phiếu MCG tại Công ty đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2010) đến Công ty nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
MCG được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 35.800.000 cổ phiếu
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo về việc chuyển nhượng quyền, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu MCG