Skip to main content

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 - MCG

 THÔNG BÁO

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (MCG: MCG) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung sau:

1. Thời gian   : 08h00’ ngày 10 tháng 3 năm 2022

2. Địa điểm     : Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Office Tower - Meco Complex,

                        Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 10/02/2022.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
- Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Các vấn đề khác.

5. Tài liệu Đại hội: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 17/02/2022.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trước Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội qua đường bưu điện/fax/email/điện thoại về Công ty.

- Liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại        : 0981.507687 / (024) 38694773 / (024) 22138518.   Fax: (024) 38691568

Email               : vanphong@mcger.com

- Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:

Nơi nhận         : Phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG

Địa chỉ             : Tầng 7 - Tòa nhà Office Tower - Meco Complex, Ngõ 102 Đường Trường Chinh - P. Phương Mai - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội.

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời / Giấy xác nhận tham dự Đại hội / Giấy ủy quyền tham dự Đại hổi (nếu có), CMND / hộ chiếu (bản chính) để làm thủ tục đăng ký.

- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Bình

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022:

1. THƯ MỜI 
2. CHƯƠNG TRÌNH
3. TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ
4. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
5. BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH 
6. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
7. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021
8. BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
9. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG TV BAN KIỂM SOÁT
10. MẪU GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI
11. MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI