Skip to main content

MCG CBTT: NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐHCĐ 2021, ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ, QUY CHẾ HĐ CỦA HĐQT, QUY CHẾ HĐ CỦA BKS

 Ngày 22/4/2021, Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các vấn đề tại Tờ trình đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Dưới đây là nội dung Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2021 và nội dung Điều lệ sửa đổi theo Luật DN 2020, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội thông qua và Công ty ban hành.

1. Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Điều lệ Công ty
3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty
4. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty
5. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty