Skip to main content

MCG công bố thông tin về việc: 01 thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm

               Kính gửi: Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo về việc 01 thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm:
- Ông Lê Hà Giang - sinh năm 1969 - được Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam từ ngày 14/3/2015.
- Vì lý do cá nhân, ông Lê Hà Giang xin từ nhiệm, không giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam kể từ ngày 27/12/2017.
- Như vậy, Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 27/12/2017 sẽ là 04 thành viên đến khi được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung.
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

                                                                                              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                   (Đã ký)

Đính kèm: CV 214/MECO (xem tại đây)