Skip to main content

MCG thông báo thay đổi Kế toán trưởng Công ty

 

            Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam xin thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban Điều hành - chức vụ Kế toán trưởng Công ty như sau:
           
            Ngày 31/3/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã ký các Quyết định:

           1. Quyết định số 12/2016/QĐ-HĐQT về việc: Miễn nhiệm bà Ninh Thị Luân - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam kể từ ngày 01/4/2016.

           2. Quyết định số 13/2016/QĐ-HĐQT về việc: Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hưng - Thạc sĩ Kinh tế - giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam kể từ ngày 01/4/2016.

Tài liệu đính kèm:

1. Công văn công bố thông tin
2. QĐ 12/2016/QĐ-HĐQT
3. QĐ 13/2016/QĐ-HĐQT