Skip to main content

MCG tổ chức thành công ĐHĐCĐ 2013

 
MCG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ 2013


        Ngày 24/4/2013 tại Hội trường Tòa nhà Ocean Park - Số 1 Đào Duy Anh - Hà Nội, Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Mã CK: MCG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
        Cùng với sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty là sự có mặt của các cổ đông Công ty, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt (VPAUDIT) và các phóng viên cơ quan báo chí đến đưa tin Đại hội.
     
        Đại hội đã thảo luận và biểu quyết chấp thuận thông qua các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua, cụ thể là:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và cổ tức năm 2012.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và cổ tức năm 2013.
4. Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2012; Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013.
5. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
6. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Lựa chọn thời điểm để quyết định thoái vốn tại một số Công ty con, dự án thủy điện Văn Chấn và các dự án bất động sản; Thanh lý tài sản theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.