Skip to main content

Thông báo thay đổi nhân sự Ban Điều hành Công ty


Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam xin thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban Điều hành Công ty như sau:


            

            Ngày 02/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ký các Quyết định:

         1. Quyết định số 05/2018/QĐ-HĐQT về việc: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đối với ông Nguyễn Ngọc Bình kể từ ngày 02/4/2018.

         2. Quyết định số 06/2018/QĐ-HĐQT về việc: Bổ nhiệm ông Trần Hải Anh - Thạc sĩ Kiến trúc - giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam kể từ ngày 02/4/2018.

         3. Quyết định số 07/2018/QĐ-HĐQT về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đối với bà Ninh Thị Luân kể từ ngày 02/4/2018.

         4. Quyết định số 08/2018/QĐ-HĐQT về việc: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng kể từ ngày 02/4/2018.

         5. Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT về việc: Bổ nhiệm bà Phạm Thị Chinh Lương - Cử nhân Kinh tế - giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam kể từ ngày 02/4/2018.


Nội dung chi tiết: Xem tại đây