Skip to main content

Thông báo V/v: Gia hạn thời gian công bố BCTC của MCG

           Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính 2017 tại công văn số 616/UBCK-GSĐC ngày 06/02/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

           Nội dung cụ thể như sau:

1. Công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

2. Công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

3. Công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán BCTC.